Due Diligence

Due Diligence – це комплексне фінансово-правове дослідження компанії з метою формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, включаючи оцінку інвестиційних ризиків. Як правило, Due Diligence проводиться силами аудиторів, адвокатів та оцінювачів нашої компанії. Due diligence є ефективним інструментом зниження ризиків та захисту інтересів сторін під час проведення великих угод.

Процедура Due Diligence складається з кількох компонентів – правового, податкового та фінансового.

Правовий Due Diligence:

 • дослідження історії створення компанії
 • правова оцінка угод із частками/акціями
 • правовий аналіз структури управління компанії
 • дослідження компанії з питань антимонопольного законодавства, ліцензування діяльності (наявність ліцензій, термін дії, необхідність продовження терміну, необхідність отримання нових ліцензій), дотримання вимог галузевого законодавства
 • аналіз підстав виникнення прав власності на основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи, фінансові інвестиції
 • оцінка рівня захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи
 • дослідження структури дебіторської та кредиторської заборгованості
 • виявлення та аналіз наявності забезпечувальних зобов’язань, оцінка ймовірності звернення стягнення на майно компанії з метою виконання зобов’язань третіх осіб
 • експертиза дотримання трудового законодавства
 • аналіз судових спорів та претензій контрагентів
 • виявлення та юридична оцінка схем податкової оптимізації.

Податковий Due Diligence:

 • перевірка відповідності бухгалтерського та податкового обліку вимогам законодавства
 • правильність розрахунку податкової бази та податкових зобов’язань
 • правильність застосування податкових пільг та норм податкового законодавства
 • аналіз договорів та іншої документації з метою виявлення можливих ризиків у сфері оподаткування
 • оцінка податкових ризиків та наслідків виявлених порушень.

Фінансовий Due Diligence:

 • оцінка системи внутрішнього контролю
 • фінансово-економічний аналіз повноти та достовірності обліку активів та зобов’язань, в т.ч. аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості, основних засобів, запасів, нематеріальних активів та ін.
 • аналіз собівартості та структури операційних витрат, рух грошових коштів за рахунками, структури виручки компанії
 • аналіз умовних зобов’язань
 • аналіз повноти та достовірності обліку активів та зобов’язань, відображених на балансі компанії.

Цілі процедури Due Diligence:

 • мінімізація ризиків, пов’язаних із покупкою бізнесу або укладанням великої угоди;
 • під час продажу бізнесу – підтвердження незалежними експертами достовірності та повноти наданих покупцю даних про об’єкт угоди.

gavrilovaЛюдмила Гаврилова
Партнер, керівник практики супроводу бізнесу, аудитор, адвокат
gavrilova@vileon.com.ua

Зв'язатися та обговорити задачу: